Uncategorized

Activities #001

Posted on

wanida phondej @wanida Facebook Twitter Instagram Linkedin เพราะด้วยการฟังอย่างลึกซึ้งนี้เท่านั้น จึงจะ “ได้ยิน” เสียงแห่ง “ความเป็นจริง” และจึงจะนำไปสู่การก้าวออกจากหลุมดำแห่งวิกฤติทุกสถานการณ์ได้จริง ๆ     ว.วชิรเมธี Mindcoach @ Cherntawan Meditation Center in Chiangrai ความสำคัญของสติกับทักษะการโค้ช (Mindfulness is the KEY) สร้างความสัมพันธ์ด้วยสติ Mindful Connection ในการสร้างสัมพันธ์ระหว่างโค้ชกับผู้รับการโค้ช สติช่วยให้โค้ชสร้างความศรัทธา ความไว้วางใจ และความคุ้นเคยกับผู้รับการโค้ชได้โดยปราศจากอคติ  การสร้างความสัมพันธ์ด้วยสตินำไปสู่การเป็นกัลยาณมิตรของผู้รับการโค้ช ไม่ใช่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญกับผู้อ่อนประสบการณ์ เมื่ออยู่ในสถานะของกัลยาณมิตร ผู้รับการโค้ชจะรู้สึกสบายใจที่จะกล้าทำการตัดสินใจและหาทางออกที่ดีด้วยตัวเอง ก็จะช่วยให้การโค้ชดำเนินไปสู่เป้าหมายได้โดยง่าย ถ้าโค้ชใช้วิธีกดดันหรือบังคับผู้รับการโค้ช โค้ชจะรู้สึกหมดพลังหลังจบการโค้ช  โค้ชต้องใช้สติและถามตัวเองว่ามีความเชื่อมั่นในตัวผู้รับการโค้ชมากน้อยแค่ไหน  ถ้าโค้ชมีความเชื่อมั่นในตัวผู้รับการโค้ชว่าเขามีความปรารถนา  (Passion) หรือมีศักยภาพแล้ว (Potential)  เมื่อนั้นผู้รับการโค้ชจะเกิดปัญญาและความตระหนักรู้ จนสามารถค้นพบทางออกของเขาได้เอง  เมื่อโค้ชเชื่อในตัวผู้รับการโค้ช โค้ชก็จะไม่สั่ง ไม่กำหนด แต่คอยสนับสนุนให้เขาค้นหาแนวทางด้วยตนเอง แต่ถ้าโค้ชคิดว่าเป็นความรับผิดชอบของโค้ชที่ต้องทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีเลิศ […]