MindCoach

wanida phondej

@wanida

เพราะด้วยการฟังอย่างลึกซึ้งนี้เท่านั้น จึงจะ “ได้ยิน” เสียงแห่ง “ความเป็นจริง” และจึงจะนำไปสู่การก้าวออกจากหลุมดำแห่งวิกฤติทุกสถานการณ์ได้จริง ๆ  

 

ว.วชิรเมธี

Mindcoach @ Cherntawan Meditation Center in Chiangrai

ความสำคัญของสติกับทักษะการโค้ช

(Mindfulness is the KEY)

สร้างความสัมพันธ์ด้วยสติ Mindful Connection

ในการสร้างสัมพันธ์ระหว่างโค้ชกับผู้รับการโค้ช สติช่วยให้โค้ชสร้างความศรัทธา ความไว้วางใจ และความคุ้นเคยกับผู้รับการโค้ชได้โดยปราศจากอคติ 

การสร้างความสัมพันธ์ด้วยสตินำไปสู่การเป็นกัลยาณมิตรของผู้รับการโค้ช ไม่ใช่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญกับผู้อ่อนประสบการณ์ เมื่ออยู่ในสถานะของกัลยาณมิตร ผู้รับการโค้ชจะรู้สึกสบายใจที่จะกล้าทำการตัดสินใจและหาทางออกที่ดีด้วยตัวเอง ก็จะช่วยให้การโค้ชดำเนินไปสู่เป้าหมายได้โดยง่าย ถ้าโค้ชใช้วิธีกดดันหรือบังคับผู้รับการโค้ช โค้ชจะรู้สึกหมดพลังหลังจบการโค้ช  โค้ชต้องใช้สติและถามตัวเองว่ามีความเชื่อมั่นในตัวผู้รับการโค้ชมากน้อยแค่ไหน 

ถ้าโค้ชมีความเชื่อมั่นในตัวผู้รับการโค้ชว่าเขามีความปรารถนา  (Passion) หรือมีศักยภาพแล้ว (Potential)  เมื่อนั้นผู้รับการโค้ชจะเกิดปัญญาและความตระหนักรู้ จนสามารถค้นพบทางออกของเขาได้เอง  เมื่อโค้ชเชื่อในตัวผู้รับการโค้ช โค้ชก็จะไม่สั่ง ไม่กำหนด แต่คอยสนับสนุนให้เขาค้นหาแนวทางด้วยตนเอง แต่ถ้าโค้ชคิดว่าเป็นความรับผิดชอบของโค้ชที่ต้องทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีเลิศ การสนทนาก็จะไม่ลื่นไหลและไม่เป็นธรรมชาติ 

สื่อสารด้วยสติ Mindful Communication

ในการสื่อสารของขบวนการโค้ช สติช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ และเกิดความเข้าใจในตัวผู้รับการโค้ชขึ้นอย่างลึกซึ้ง ไม่ตัดสินผู้รับการโค้ชไม่ว่าเขาจะพูดอะไร เขาคิดอะไร หรือแสดงพฤติกรรมอย่างไร

เพราะยิ่งมีสติมากขึ้นเท่าไหร่ โค้ชก็ยิ่งรู้สึกผ่อนคลาย เป็นธรรมชาติ และเชื่อมั่นในตัวเองระหว่างการสนทนามากขึ้นเท่านั้น  เพราะสติช่วยลดตัวตนของโค้ช ลดความรู้สึกที่ต้องพิสูจน์ตัวเองหรือความรู้ที่มี การมีสติช่วยให้โค้ชเกิดปัญญาหยั่งรู้ว่า อะไรคือสิ่งที่มีประโยชน์ที่ควรพูดมากที่สุด ทั้งการยกตัวอย่าง หรือใช้อุปมาอุปมัยอย่างไรที่เหมาะสมกับผู้รับการโค้ชในปัจจุบันขณะนั้น