MindCoach

Curriculum

Mind Coach

The Mind Coaching Model
Training Course 3/2020 (ACSTH)

หลักสูตรมายด์โค้ชได้รับการออกแบบตามหลักพุทโธโลจี มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัยซึ่ง พระเมธีวชิโรดม (ท่านเจ้าคุณ ว. วชิรเมธี) ประธานมูลนิธิ ได้ให้ไว้ว่า มุ่งเน้นการสร้างคนรุ่นใหม่ ให้มีหัวใจของการตื่นรู้ เป็นอยู่เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ หลักสูตรมายด์โค้ชจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์การโค้ชบนพื้นฐานสติและเป็นการโค้ชตามมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองเป็นหลักประการแรกและเมื่อตนเองมีความเติบโตแข็งแรงแล้วจึงเข้าไปมีส่วนรร่วมในการพัฒนาศักยภาพผู้อื่นเป็นประการตามมา

time table

หลักสูตรมายด์โค้ชมี 2 ระดับคือ

tb

Class Activities

หลักสูตรมายด์โค้ชเป็นการเรียนการสอนด้วยภาษาไทยในห้องเรียนและฝึกบทเรียนนอกห้องเรียนโดยมีพี่เลี้ยงมายด์โค้ชผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพี่เลี้ยงมายด์โค้ชและมีอาจารย์โค้ชผู้ได้รับการรับรองการเป็นโค้ชมาตรฐานสากลเป็นผู้ให้คำแนะนำ

Join

ผู้สนใจเรียนหลักสูตรมายด์โค้ชต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์และต้องตอบคำถาม-ของมายด์โค้ชภายในวันและเวลาที่กำหนด โดยปกติ จะมีการเปิดรับสมัครปีละ 2 ครั้ง โปรดติดตามข่าวจาก Facebook และ Website ของมูลนิธิ

ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนคือผู้สมัครที่ผ่านกระบวนการรับสมัครและได้การคัดเลือกจากกรรมการมูลนิธิเท่านั้น

MC3W2

ค่าเรียน

มูลนิธิมิได้เรียกเก็บค่าเรียนหลักสูตรมายด์โค้ชจากผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน และได้เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนร่วมบริจาคเงินให้มูลนิธิเป็นเงิน 52,000 บาท (สำหรับการเรียนในระดับที่ 1) เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าสถานที่ เอกสาร อาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียนการสอนหลักสูตรมายด์โค้ช ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนสามารถบริจาคจำนวนมากกว่า 52,000 บาทก็ได้ตามศรัทธา ทั้งนี้ เงินบริจาคทั้งหมด เมื่อหักค่าใช้จ่ายในหลักสูตรมายด์โค้ชแล้ว มูลนิธิได้นำทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมประเทศไทยให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เช่น การจัดกิจกรรมการโค้ชกลุ่มให้บุคคลในทัณฑสถาน กิจกรรมอบรมผู้ปกครอง กิจกรรมครูโค้ช กิจกรรมน้องเณรภาคฤดูร้อน กิจกรรมสายด่วนไร่เชิญตะวัน และอื่นๆ และสำหรับผู้สนใจเรียนหลักสูตรมายด์โค้ชในระดับที่ 2 มายด์โค้ชขอให้ผู้เรียนชำระค่าจ่ายเพิ่มจำนวน 5,000 บาท (เฉพาะรุ่น MC03) โดยเงินจำนวนนี้ มูลนิธิจะนำไปจ่ายเป็นค่าบริการการเรียนเฉพาะกิจรายบุคคล มิได้นำเข้ามูลนิธิ

อนึ่ง อาจารย์มายด์โค้ชทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีจิตโพธิสัตว์ต้องการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์วิสัยทัศน์ของมูลนิธิให้เป็นความจริง ทุกท่านได้บริจาคค่าสอนทั้งหมดให้มูลนิธิและโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดจากมูลนิธิเลย จึงใคร่ขออนุโมทนาบุญกับอาจารย์มายด์โค้ชทุกท่านมา ณ ที่นี้

เมื่อผู้มีสิทธิ์เรียนได้บริจาคเงินให้มูลนิธิเพื่อร่วมเรียนหลักสูตรมายด์โค้ชแล้ว และมีเหตุปัจจัยส่วนตัวใดๆก็ตามทำให้ไม่สามารถเข้าเรียนได้ มูลนิธิอนุญาตให้ผู้มีสิทธิ์เรียนย้ายไปเรียนในรุ่นต่อไปหรือมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเรียนแทนได้ (โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกเช่นเดียวกัน) ทั้งนี้ มูลนิธิจะมีการพูดคุยในรายละเอียดกับผู้มีสิทธิ์เรียนเป็นรายๆไป

ผู้สนใจหรือมีคำถามใด โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ 090-575-0575

ปณิธานของคนมายด์โค้ช (Higher Purpose)

มุ่งสร้างมายด์โค้ช ให้เป็นพื้นที่บริสุทธิ์ 

ที่ทุกคนมาทำงานร่วมกันด้วยจิตวิญญาณแห่งการให้ 

โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ไม่มุ่งทำเพื่อตัวเอง 

แต่ร่วมกันทำเพื่อคนอื่น เพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเอง