MindCoach

Curriculum

Mind Coach

ครูมายด์โค้ช

อ.วชิรา บุตรวัยวุฒิ

อดีตข้าราชการดีเด่น กรุงเทพมหานคร ที่โดดเด่นด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด อดีตรองอุปนายกสมาคมจิตวิทยาคลินิก เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่จบจิตวิทยาอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะบำบัด และวิทยากรอันดับต้นๆ ของประเทศ เรื่องความฉลาดทางอารมณ์ และวัฒนธรรมองค์กร ที่บรรยายได้สนุก ลึกซึ้ง ที่สำคัญ นำไปใช้ได้จริ

Mind Coach

Mind coach for my life and mindfulness.
“การเรียนมายด์โค้ช คือ…การพัฒนาสู่การเป็นมนุษย์ที่สวยงาม”

vachira MC Coach

อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach

Strategic and Leadership  Development Consultant and Professional Trainer

เจ้าของสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง ผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรม การให้คำปรึกษาและการโค้ช

Mind Coach…

การโค้ชด้วยสติให้เกิดสมดุลด้วย M-Thai model โดยผู้รับการโค้ชบรรลุเป้าหมายที่ Balance Goal เกิดการตระหนักรู้ด้วยตนเองด้วย Middle Way Model จนผู้รับการโค้ชได้ Right Mindset, Right Mindful และ Right Action

Pakon MC Coach
pakon MC Coach

อาจารย์รงค์ จิรายุทัต

โค้ชผู้บริหารในระดับ PCC – Professional Certified Coach ที่ได้รับการรับรองจาก ICF – International Coach Federation และ Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching 

• วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน และผู้ก่อตั้งแบรนด์ Excellence Resources 

• เป็นผู้พัฒนา Pattern Scanner รูปแบบความคิดรูปแบบพฤติกรรม และเครื่องมือการโค้ช 

• เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้นำ สอนทักษะการโค้ช การสื่อสาร และการบริหารจัดการองค์กร 

Mind Coach

เป็นสถาบันที่สร้างโค้ชบนพื้นฐานสติ สอนหลักสูตรการโค้ชที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล โดยพัฒนาจากพุทธปรัชญา เพื่อสร้างความสมดุลในเป้าหมาย วิธีการ และผลลัพธ์

ดร. ภิญโญ รัตนาพันธุ์

 เป็นวิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ช มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการน าพรสวรรค์ของบุคลากรมาใช้ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

pinyo2
chadapa2

อาจารย์ชฏาวรรณ คังคะเกตุ

โค้ชแจ๊ด ชฎาวรรณ ได้ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าและผสมผสานศาสตร์ต่างๆเกี่ยวกับการเข้าถึงและพัฒนาตัวตนที่แท้จริง (SELF)ในระดับจิตวิญญาณ(Spirit) มากว่า 25 ปี และเป็นผู้ก่อตั้ง Academy of SELF SPIRIT by CoachJad   โดยโค้ชแจ๊ดได้แสดงให้เห็นภาพ (Platform) องค์รวมของชีวิต (Holistic Life) ที่เข้าใจได้แบบง่ายๆ และเป็นผู้ออกแบบโมเดลความเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวตนที่แท้จริงในระดับจิตวิญญาณ(SELF SPIRIT MasteryModel) อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการเป็นผู้สร้างความสำเร็จและความสุขที่ยั่งยืนในชีวิตทั้งในหน้าที่การงาน การทำธุรกิจและชีวิตส่วนตัว

โค้ชแจ๊ดเป็นนักเศรษฐศาสตร์ผู้ผันตัวเองมาเป็นนักบริหารทรัพยากรบุคคลและเริ่มเป็นโค้ชผู้บริหารและโค้ชทีมตั้งแต่ปี 2003 ในองค์กรต่างชาติและองค์กรไทยชั้นนำทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ เป็นผู้ออกแบบและผู้อำนวยการหลากหลายหลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการ

โค้ชแจ๊ดเชื่อว่า การพัฒนาศักยภาพบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ทรงพลังและยังยืนคือการพัฒนาที่เข้าถึงตัวตนที่แท้จริงในระดับจิตวิญญาณซึ่งเป็นแหล่งศักยภาพที่ไร้ขอบเขตของมนุษย์ Mindfulness Coaching Model ของ Mind Coach เป็นศาสตร์การโค้ชที่สร้างโค้ชให้เป็นผู้เข้าถึงตัวตนที่แท้จริงผ่านหลักพุทโธโลจีและการโค้ชบนพื้นฐานสติ ค่านิยม กรอบความคิดและเครื่องมือการโค้ชของมายด์โค้ชเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาจิตใจของโค้ชบนเส้นทางความเป็นจริงของโลกสมมติและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ตามวิสัยทัศน์ของมายด์โค้ช  

ปัจจุบัน นอกจากเป็นกรรมการและอาจารย์มายด์โค้ชแล้ว โค้ชแจ๊ดยังได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารของสหพันธ์การโค้ชนานาชาติสาขากรุงเทพ หรือ ICF Bangkok Chapter ในตำแหน่ง Academic Director ด้วย

อาจารย์ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์

เป็นวิทยากรและโค้ชผู้บริหาร (ACC ของ ICF) 

จบปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) จากชิคาโกสหรัฐอเมริกา

เจ้าของและผู้ก่อตั้งบริษัท กบเหลาดินสอ จำกัด

เชี่ยวชาญด้านการคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม  Design Thinking การขาย การบริการ การสื่อสาร การพัฒนาตนเองและผู้อื่น ด้วยการประยุกต์ทฤษฎีบุคลิกภาพต่างๆ เช่น DISC, MBTI และศาสตร์ต่างๆจาก ASTD

Mind coach

เป็นที่รวมของกลุ่มคนที่มีจิตใจงดงาม

เป็นแหล่งคิดค้นแนวทางการ coach ที่อยู่บนพื้นฐานของธรรมชาติของมนุษย์ตามที่พุทธเจ้าทรงค้นพบและถ่ายทอดต่อมา

เป็นจุดรวมของผู้ให้และผู้รับทักษะการโค้ชที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริง

เป็นมูลนิธิที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลไร้ขอบเขต

Saran2
Chawallanat MC Coach

อาจารย์ชวัลณัฐ เหล่าพูนพัฒน์

Executive and Leadership Coach & Psychological Assessment Consultant

นอกจากการเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเครื่องมือการประเมินทางจิตวิทยาที่มีคุณภาพสูงให้กับองค์กรภาครัฐ และเอกชนแล้ว ด้วยความเชื่อที่ว่า สติ และพุทโธโลยี เป็นหัวใจของการสร้างความสงบสุขที่ยั่งยืนทั้งในระดับบุคคล และสังคม อ.ชวัลณัฐ จึงได้นำศาสตร์ Mind Coach ซึ่งมีหัวใจหลักคือ “สติ” ไปใช้ในการโค้ชเพื่อสร้าง Mindset และพัฒนาจิตใจชองผู้บริหารให้ควบคู่กับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความสมดุลของงาน ชีวิต และสังคม รวมทั้งสร้างพฤติกรรมทางบวกที่ยั่งยืน และกลมกลืนไปกับความคิด และอารมณ์

อาจารย์อรรณพ ชนินทร์วงศ์ศิริ

Talent Master Coach
Performance Coach

มีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ สร้างผู้นำภายในองค์กรเพื่อให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถให้กับบุคคลากรในองค์กร บริหารจัดการทีมด้วยจุดแข็งเพื่อสรรหาคนเก่งและดีให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร 

Mind coach

ผสมผสานการใช้เทคนิคการโค้ชด้วยสติ (Mindful coaching) เพื่อให้ผู้รับการโค้ช เกิดการตื่นรู้ เข้าใจถึงสิ่งที่ต้องเผชิญ รวมทั้งทำให้เกิดสภาวะสมดุลย์ ซึ่งประกอบไปด้วย ศรัทธา ปัญญา วิริยะ สมาธิ และสติ อันนำมาซึ่งความสมดุลย์ (Right Mindful) ได้อย่างยั่งยืน

Unop MC Coach
Daniya MC coach

ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข

เป็นผู้ชำนาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างผู้นำเพื่อนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

เป็นโค้ชผู้บริหารในระดับ PCC – Professional Certified Coach ที่ได้รับการรับรองจาก ICF – International Coach Federation, และจาก Marshall

Goldsmith ซึ่งเป็น World #1 Leadership Thinker 

เป็นผู้สอนหลักสูตรการโค้ชที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน และมีประสบการณ์โค้ชผู้บริหารและบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน หลากหลายอุตสาหกรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ   ดร. ดไนยา ร่วมกับอาจารย์รงค์ จิรายุทัต แต่งหนังสือต่อไปนี้

รหัสลับสู่ความสำเร็จ NLP พศ. 2558    

คู่มือการโค้ชสำหรับผู้นำ พศ. 2558 

สื่อสารให้ได้ใจ ไขความลับ(สมอง)คน พศ. 2561

ร่วมแปลหนังสือ Measure What Matter แต่งโดย John Doerr เนื้อหาเกี่ยวกับ OKR ที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้

อยู่ระหว่างการเขียน – คู่มือการบริหารผลงานสำหรับ SMEs Family Business

Mind Coach

เป็นสถาบันที่สร้างโค้ชบนพื้นฐานสติ สอนหลักสูตรการโค้ชที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล โดยพัฒนาจากพุทธปรัชญา เพื่อสร้างความสมดุลในเป้าหมาย วิธีการ และผลลัพธ์

ปรีดิ์ฤทัย เหล่าพูนพัฒน์

 Consultant, Facilitator & Coach

ได้รับการรับรองการเป็นโค้ชระดับ Professional Certified Coach หรือ PCC จาก International Coach Federation

สำเร็จหลักสูตร Thai Coaching Model ของสมาคมการโค้ชการโค้ชวิถีไทย รุ่น 9 และหลักสูตรการโค้ชจากThailand Coaching Academy    

ผู้แต่งหนังสือ Emotional Intelligence จิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญของผู้นำในดวงใจ     

ปรีดิ์ฤทัย เป็น Certified Facilitator และ Coach นักเรียนรู้  ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คน ค้นพบและใช้ศักยภาพ ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีความสุข เต็มเปี่ยมด้วยพลังจนบรรลุเป้าหมายสำคัญของชีวิต สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีให้สังคม  นอกจากนั้นยังเป็นที่ปรึกษาในงานพัฒนาคนและองค์กรอีกด้วย

prereudee
vittawat_mc teacher

วิทวัส เกษมวุฒิ

 Facilitator and Coach 

ได้รับการรับรองการเป็นโค้ชระดับ Professional Certified Coach หรือ PCC จาก International Coach Federation

มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารองค์กรข้ามชาติและองค์กรไทยชั้นนำหลายแห่งในด้านการวางแผนกลยุทธ์ การเงิน การบริการ Process Excellence การบริหารโครงการ และ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นผู้สอนหลักสูตรการโค้ชสำหรับผู้นำและผู้บริหารหลายหลักสูตร

เปี่ยมสุข สุทธปรีดา

Consultant and Coach

ได้รับการรับรองการเป็นโค้ชระดับ Professional Certified Coach หรือ PCC จาก International Coach Federation

มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารองค์กรข้ามชาติและองค์กรไทยชั้นนำด้านการตลาดและการขาย

ปัจจุบันเป็น Director of Training และ Supervised Coach ของ Coach Master Academy Bangkok

Phiamsook_MC teacher
sunitta_MC Teacher

สุณิตตา ชัยนำยนต์

Relationship and Executive Coach 

ได้รับการรับรองการเป็นโค้ชระดับ Professional Certified Coach หรือ PCC จาก International Coach Federation

มีประสบการณ์จากสถาบันการเงินเป็นผู้บริหารเงิน

เจ้าของเพจ Darling Coach

มุ่งเน้นการโค้ชเพื่อเข้าใจตนเอง ความรัก ความสัมพันธ์ เพื่อความสุขสำเร็จที่ยั่งยืน

วรินทร ชนะวรรณ

Executive Coach, Talent Coach ในองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน เป็น Mentor Coach&Mentor สำหรับการสอบ ICF ทั้งในองค์กรและสถาบันโค้ช

วิทยากร และที่ปรึกษาการออกแบบหลักสูตรด้าน Mindset และสร้าง Inernal Coach ให้กับหลายองค์กร

เชี่ยวชาญการโค้ชด้วยศาสตร์ที่หลากหลาย เช่น NLP, Life Coach, Leadership Coach, Process Facilitation และSpiritual Coach

warinton
norawit

นายแพทย์นรวีร์ พุ่มจันทร์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจิตเวชศาสตร์  (วว.จิตเวชศาสตร์) แพทยสภา

ผศ. พ.ต.หญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์

อาจารย์สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก ภาควิชาจิตวิทยา 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้อำนวยการสมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย

อุปนายก สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

panomporn

ปณิธานของคนมายด์โค้ช (Higher Purpose)

มุ่งสร้างมายด์โค้ช ให้เป็นพื้นที่บริสุทธิ์ 

ที่ทุกคนมาทำงานร่วมกันด้วยจิตวิญญาณแห่งการให้ 

โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ไม่มุ่งทำเพื่อตัวเอง 

แต่ร่วมกันทำเพื่อคนอื่น เพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเอง