MindCoach

Mind coach

coach your mind
coach your future

Mind Coach

M = Mindfulness 

เป็นการโค้ชบนพื้นฐานสติ

 

I  = International 

นำไปสู่สากลไปโค้ชคนทั้งโลก

 

N = Now 

อยู่กับปัจจุบัน และทำทันที

 

D = Deconstruction 

ลอกคราบ ถอดร่าง 

 

และสร้างขึ้นใหม่ 

Sati

สติ (Mindfulness)

คือความตื่นรู้ โค้ชตนเองให้มีสติ แล้วนำสติไปใช้ในการโค้ช สร้างสันติสุขจากภายในกระจายสู่สังคม

Wisdom

ปัญญา (Wisdom)

การเข้าใจโลกตามความเป็นจริง มุ่งนำพาผู้รับการโค้ชไปสู่เป้าหมายอย่างสมดุล ตามหลักทางสายกลาง ศีล สมาธิ ปัญญา

Compassion

การุณย์ (Compassion)

โค้ชเพียรสร้างบารมีตามเส้นทางจิตโพธิสัตว์ เป็นผู้ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ มีพรหมวิหารธรรม และกัลยาณมิตรธรรม

สิ่งที่มายด์โค้ชสอน

สติ  ปัญญา  การุณ

ใจของเราทุกคนสำคัญนัก

สติก็สำคัญนัก ปัญญาก็สำคัญนัก

ทั้งหมดนี้ไม่ควรแยกจากกัน

ก็ต้องให้มีสติ ต้องให้มีปัญญา

ต้องให้มีกรุณา ประคับประคองกันไปให้เสมอ

อย่าให้มีสิ่งอื่นนอกจาก สติ ปัญญา

และเมตตากรุณา เข้ากำกับใจ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก 

หนังสือ “ชีวิตนี้น้อยนักแต่สำคัญนัก”

ในชุมชนมายด์โค้ช เราได้ฝึก "จิตโพธิสัตว์" ด้วยการออกไปบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ในสังคมที่อยู่อาศัย

ครูมายด์โค้ช

หัวใจของความเป็นครู คือการได้เห็นลูกศิษย์พัฒนาตนเพื่อให้ถึงเป้าหมายหมายของ “Mind Coach”

Contact Us

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :